همدردي مردم يزد ، هلال احمر يزد ،فروشگاه رفاه ،مدارس و پيش دبستاني ها با آتش نشانان حادثه پلاسكو

همدردي مردم يزد ، هلال احمر يزد ،فروشگاه رفاه ،مدارس و پيش دبستاني ها با آتش نشانان حادثه پلاسكو