همایش آتش نشانان سراسر استان یزد به مناسبت گرامی داشت 7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی به میزبانی سازمان آتش نشانی یزد - جمعه 24 شهریور

همایش آتش نشانان سراسر استان یزد به مناسبت گرامی داشت 7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی به میزبانی سازمان آتش نشانی یزد - جمعه 24 شهریور