نظري به سير تحول آتش نشانی

نظري به سير تحول آتش نشانی


نظري به سير تحول آتش نشانی

نظري به سير تحول آتش نشانی  

 

بشر آتش را اختراع نكرد بلكه اين طبيعت بودكه آتش را به انسان شناساند بعنوان مثال هنگام وقوع آتش فشان و يا آتش سوزي جنگل ( در اثر صاعقه ) انسان شعله ، نور وحرارت آتش را مشاهده كرد . آتش نشاني هم براي اولين بار بوسيله طبيعت به انسان آموخته شد و اين زماني بودكه براي مثال آتش سوزي جنگل در اثر ريزش باران خاموش مي شد بدين ترتيب انسان ، فوايد و خطرات آتش و تاحدودي با آتش نشاني و بهترين خاموش كننده آتش نشاني آب آشنا شد.
          وقوع آتش سوزيهاي متعدد به انسان نشان داد براي مقابله با آتشهاي خارج از كنترل نيز بايد چاره انديشي كرد از اولين واحدهاي آتش نشاني سازمان يافته ميتوان به گروههاي آتش نشاني رم باستان اشاره كرد . اين افراد از ميان بردگان انتخاب مي شدند و وظيفه مبارزه با آتش سوزيها را به عهده داشتند براي اين كار بعضي از تجهيزات  و وسايل  نيز در اختيار آنها بود از جمله قديمي ترين تجهیزات آتش نشاني كه در دوران اسكندر درحدود 200 سال قبل از ميلاد ساخته شده بود با سقوط امپراتوري رم اين تجهيزات و امكانات  مبارزه با آتش سوزي  به فراموش سپرده شد .
        دردوران گذشته هنگام وقوع آتش سوزي  افرادحاضر در محل حادثه، از نزديكترين محل تهيه آب صفهايي تامحل آتش سوزي تشكيل مي دادند بدين ترتيب سطلهاي پر از آب را دست به دست به محل آتش سوزي ميرساندند اما با همه تلاشها و كوششها در بعضي حریقها نه تنها آتش سوزي خاموش نمي شد بلكه تمام شهر را در بر مي گرفت .از جمله شهرهايي كه در اثر آتش سوزي ويران شد شهرلندن پايتخت كشور انگليس را ميتوان نام برد كه در سال 1666 در اثر يك حادثه جزيي دچار آتش سوزي شديد شد و در طي پنج شبانه روز به ويرانه اي تبديل گرديد .
      خطر از بين رفتن شهرها مردم را به چاره انديشي واداشت  در نتيجه ابتدا بيمه آتش سوزي بوجود آمد تاحداقل خسارت مالي ناشي از آتش سوزي جبران شود. اولين واحدهاي آتش نشاني توسط همين شركتهاي بيمه تشكيل گرديد . البته در آن سالها  واحدهاي آتش نشاني وظيفه داشتند با آتشي كه در ساختمانهاي بيمه شده توسط شركت آنها بوقوع مي پيوست مبارزه كنند تااينكه از دولتها كمك گرفته شدوواحدهاي آتش نشاني تحت سرپرستي دولت قرار گرفتند امروزه در اكثر شهرهاي جهان سازمانهاي آتش نشاني مجهز و كارآمد وظيفه تامين ايمني مردم را به عهده دارند اين آتش نشانان نه تنها با آتش سوزيها مبارزه مي كنند بلكه در حوادث وظيقه  اصلي امداونجات برعهده آنها مي باشد .

آدرس کوتاه :