نجات پرنده شكاري كه در يك مغاره ي مبل سازي واقع در بلوار شهيد دشتي جاخوش كرده بود توسط آتش نشانان ايستگاه 2 نجات و تحويل مسئولان محيط زيست گرديد

نجات پرنده شكاري كه در يك مغاره ي مبل سازي واقع در بلوار شهيد دشتي جاخوش كرده بود توسط آتش نشانان ايستگاه 2 نجات و تحويل مسئولان محيط زيست گرديد