نجات كوك 13 ساله از عمق چاه

نجات كوك 13 ساله از عمق چاه


نجات كوك 13 ساله از عمق چاه

با تماس  شهروندي از طريق تلفن ثابت به مركز پيام سازمان در روز چهارم آذر ساعت 18:11 مبني بر سقوط پسر بچه اي 13 ساله به عمق چاه  11  متري ، بي درنگ  از ايستگاه شماره 6 واقع در لرد كيوان  يكدستگاه خودرو امدادي  به خيابان سيد گل سرخ  اعزام و ضمن ايمن سازي محل با استفاده از تجهيزات امدادی موفق شدند وي را  از عمق چاه به بيرون انتقال و به علت شكستگي از ناحيه دست نامبرده را تحويل پرسنل اورژانس نمايند  .

 

آدرس کوتاه :