نجات زوج جوان از داخل خودروی واژگون شده

نجات زوج جوان از داخل خودروی واژگون شده


نجات زوج جوان از داخل خودروی واژگون شده

با تماس رانندگان عبوری به ستاد فرماندهي 125  این سازمان  در ساعت 18:22 روز هشتم مرداد مبنی  بر  برخورد  یکدستگاه خودرو  پژو 206 به سنگ جدول و واژگونی  و متعاقب آن  محبوس شدن زوج جوان در داخل این خودرو و اينكه احتمال آتش سوزی به دلیل نشت بنزین وجود دارد ، سریعاٌ یک دستگاه خودرو از ایستگاه شماره 2 به میدان ریاضی اعزام و با ایمن سازی محل و قطع قفل باتری موفق شدند زوج جوان  را از داخل خودرو به بیرون انتقال و جهت مداوا تحويل پرسنل اورژانس نمایند  .