نجات زوج جوان از داخل خودروی واژگون شده

نجات زوج جوان از داخل خودروی واژگون شده

با تماس رانندگان عبوری به ستاد فرماندهي 125  این سازمان  در ساعت 18:22 روز هشتم مرداد مبنی  بر  برخورد  یکدستگاه خودرو  پژو 206 به سنگ جدول و واژگونی  و متعاقب آن  محبوس شدن زوج جوان در داخل این خودرو و اينكه احتمال آتش سوزی به دلیل نشت بنزین وجود دارد ، سریعاٌ یک دستگاه خودرو از ایستگاه شماره 2 به میدان ریاضی اعزام و با ایمن سازی محل و قطع قفل باتری موفق شدند زوج جوان  را از داخل خودرو به بیرون انتقال و جهت مداوا تحويل پرسنل اورژانس نمایند  .