نجات راننده خودروی اسکانیا ی واژگون شده

نجات راننده خودروی اسکانیا ی واژگون شده


نجات راننده خودروی اسکانیا ی واژگون شده

ط

ی تماس یکی از رانندگان عبوری به سامانه 125 این سازمان در ساعت 6:30روز یکشنبه پنجم مرداد مبنی بر انحراف و واژگونی  یک دستگاه اسکانیا از مسیر  و محبوس شدن راننده و کمک راننده   ، سریعاٌ پرسنل عملیاتی امداد و نجات از ایستگاه شماره 2، 8 و 9 به سرپرستی معاونت عملیات  به همراه تجهیزات امداد جاده ای  به ابتدای جاه کنارگذر به سمت مهریز اعزام شدند .

محمد رضا رحیمی معاونت عملیات در این باره گفت : هنگام رسیدن آتش نشانان با توجه به اینکه این خودروي سنگین از سمت راننده  واژگون شده بود ، امداد گران ابتدا اقدام به بیرون آوردن کمک راننده نموند و سپس راننده خودرو  که به شدت در بین فرمان ، صندلی و اطااق کابین  محبوس شده بود را  با استفاده از ست هیدرولیکی و تجهیزات امداد جاده ای موفق شدند راننده  را  به بیرون انتقال و جهت معاینات پزشکی تحویل پرسنل اورژانس نمایند   .


آدرس کوتاه :