نتایج آزمون

نتایج آزمون

تایج آزمون عملي و تخصصي داوطلبين استخدام در رشته شغلي آتش نشان در استان يزد