مهار شعله هاي آتش در انبار پارچه

مهار شعله هاي آتش در انبار پارچه

طبق اطلاع به مركز فرماندهي سازمان از طريق تلفن همراه ساعت 44:2 صبح روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم بهمن مبني حريق انبار پارچه واقع در شهرك دانشگاه ، زنگ حريق در ايستگاه شماره 9 و بعد جهت كمك در ايستگاه شماره 1 به صدا درآمد و بلافاصله 2 دستگاه خودروي اطفايي به محل مورد نظر اعزام شدند .

آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده دود كه از انبار پارچه به هوا متصاعد شده بود ضمن ايمن سازي محل با استفاده از چند رشته لوله آبرسان و همچنين با استفاده از دستگاه تنفسي مدار بسته به داخل انبار رفته و پس از يك ساعت تلاش مضاعف موفق به خاموش نمودن شعله هاي آتش گردیده و بعد از ارائه نكات ايمني جهت انجام ماموريتهاي بعدي به ايستگاه خود مراجعت نمودند .