مناقصه عمومی اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق پارکینگ مسجد ملا اسماعیل

مناقصه عمومی اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق پارکینگ مسجد ملا اسماعیل


مناقصه عمومی اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق پارکینگ مسجد ملا اسماعیل