مناقصه خرید تجهیزات

مناقصه خرید تجهیزات


مناقصه خرید تجهیزات

مناقصه گزار : سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد

شماره مناقصه:04/94

1 - شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید 10 دستگاه فرز موتوری،6دستگاه درب بازکن هیدرولیکی،4 دستگاه هواکش ضد انفجار ، 125عدد کلاه ،125 جفت چکمه

- سپرده شرکت در مناقصه :  مبلغ 195000000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی ویا واریز وجه نقد به حساب شماره  1002147949 بانک شهر شعبه یزد در وجه سازمان آتش نشانی

- مبلغ سپرده انجام تعهدات:در هنگام عقد قرارداد معادل 10درصد مبلغ قرارداد  به صورت ضمانت نامه بانکی ویا واریز وجه نقد

4 - محل دریافت اسناد : يزد- ميدان شهید سلطان پناه – بلوار صابر یزدی – دبیرخانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد ویا از طریق سایت اینترنتی www.125yazd.ir

 5- قیمت وزمان فروش اسناد:مبلغ فروش اسناد 300000ریال به صورت واریز فیش نقدی به حساب شماره 1002147691بانک شهر شعبه یزدسایراطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.زمان فروش اسناد از تاریخ 1394/08/24

6 - متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت www.125yazd.ir فرم اسناد را مطالعه نمایند

7 - در صورت خرید اسناد وجه آن به هیچ عنوان استرداد نخواهد شد.

8- مهلت و محل تحويل پيشنهاد : حداكثر تا ساعت  14:00 روز شنبه   مورخ 94/09/07 به نشانی فوق

9- زمان تشكيل جلسه مناقصه و قرائت پيشنهادها : ساعت  8:30 روزیک شنبه   مورخ 94/09/08  در محل سازمان آتش نشانی

10- سازمان آتش نشانی در رد ویا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

11- هزینه  نشروچاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

 

 

قرارداد وشرایط عمومی

پیشنهاد قیمت

آدرس کوتاه :