منازل شهر بیمه آتش سوزی شد.

منازل شهر بیمه آتش سوزی شد.


منازل شهر بیمه آتش سوزی شد.
اثاثیه وساختمان های موجود در مناطق برخورداراز خدمات شهر بیمه آتش سوزی گردید.

با صرف هزینه ای بالغ بر 620 ملیون ریال،80 هزار واحدمسکونی در سطح شهر یزد بیمه آتشسوزی شدقرداد بین شهرداری و بیمه کارآفرین برای مدت یکسال منعقد شده و از اول خردادماه 86 تا اول خرداد 87 قابل اجرا می باشد.این نوع بیمه که برای دومین سال پیاپی کار سازی شده است به ازای هر واحد مسکونی 30 میلیون ریال خسارت شامل 15 میلیون ریال جهت ساختمان و 15 میلیون ریال  دیگر جهت اثاثیه پرداخت  می کند.

بیمه مذکوراثاثیه ،ساختمان و تاسیسات کلیه واحدهای مسکونی شهر یزد در مناطق

برخورداراز خدمات شهری را شامل میشود

کارسازی یمه از سوی شهرداری یزد در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر

 مشارکت و خدمات رسانی ،بسط و توسعه عدالت اجتماعی ،رعایت بهداشت روانی

 شهروندان وحمایت از اقشار آسیب پذیرجامعه به عنوان پشتوانه اصلی جمهوری

اسلامی و اجرای سیاست شهروند مداری به انجام رسیده است .

آدرس کوتاه :