مسابقه نقاشی با موضوع ایمنی برگزار گردید.

مسابقه نقاشی با موضوع ایمنی برگزار گردید.
 
                   

  برندگان مسابقه بزرگ نقاشي اعلام شد.......


                        
مسابقه نقاشي سازمان آتش نشاني