مزایده عمومی بهره برداري از غرفه سازمان آتش نشانی یزد جهت ارائه خدمات طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفاحریق

مزایده عمومی بهره برداري از غرفه سازمان آتش نشانی یزد جهت ارائه خدمات طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفاحریق


مزایده عمومی بهره برداري از غرفه سازمان آتش نشانی یزد جهت ارائه خدمات طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفاحریق

نام سازمان مزايده گزار : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد

 

شماره مزايده :94/01

 

1- شرح مختصر موضوع مزايده : بهره برداري از غرفه ساختمان ایستگاه پنج سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد جهت ارائه خدمات طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفای حریق

 

2- مهلت و محل دریافت اسناد : حداكثر تا ساعت 00 : 14روزیک شنبه مورخ94/03/10به نشاني : يزد- بلوار صابر یزدی-میدان شهید سلطان پناه – دبیرخانه سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد

توجه: برای دریافت اسناد مزایده 94/01 اینجا کلیک کنید

 

3- مهلت و محل تحويل پيشنهاد : حداكثر تا ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 94/03/21 ، به نشانی فوق

 

4- ميزان سپرده شركت در مزايده : 20.000.000 ریال

 

5- زمان تشكيل جلسه مزايده و قرائت پيشنهادها : ساعت  10 صبح روز پنج شنبه مورخ 94/03/21

 

6- هزينه درج دو نوبت آگهي  و هزينه کارشناسي  اجاره بها به عهده برنده مزايده مي باشد.

 

-7دارا بودن صلاحیت فنی از سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد جهت شرکت در مزایده الزامی می باشد.

 

 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد

آدرس کوتاه :