مراحل اداری استعلام پایانکار ساختمان

مراحل اداری استعلام پایانکار ساختمان


مراحل اداری استعلام پایانکار ساختمان

مراحل اداری استعلام پایانکار ساختمان

1- رعایت موارد ایمنی اعلام شده از سوی این سازمان در زمان اخذ پروانه ساختمان .

2- ارائه فیش عوارض که در زمان صدور پراونه ساختمان به حساب این سازمان واریز گردیده است .

3- تعهدنامه محضری ثبت شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی. ( در صورت مراجعه وکیل ، ارائه تصویر وکالتنامه الزامی می باشد ) جهت دریافت فرم کلیک نمائید .

4- بازدید ساختمان توسط کارشناسان سازمان .

5- صدور تائیدیه ایمنی در صورت رعایت کلیه موارد ایمنی مربوط به پروژه که به تائید کارشناس سازمان رسیده است .

آدرس کوتاه :