محبوس شدن یک نفر داخل آسانسور پرسنل آتش نشانی را به مجتمع مسکونی کشاند

محبوس شدن یک نفر داخل آسانسور پرسنل آتش نشانی را به مجتمع مسکونی کشاند


محبوس شدن یک نفر داخل آسانسور پرسنل آتش نشانی را به مجتمع مسکونی کشاند

       

محبوس شدن یک نفر داخل آسانسور پرسنل آتش نشانی را به مجتمع مسکونی کشاند

 

یکی از ساکنین مجتمع مسکونی واقع درصفائیه که در داخل آسانسور گیر افتاده بودپرسنل امدادو نجات ایستگاه شماره دوسازمان آتش نشانی رابه مجتمع مسکونی کشاند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني با اطلاع به مركز پيام سازمان پرسنل امداد ونجات بلافاصله در محل حاضر و آسانسور را كه در بين دو طبقه خراب شده بود،با‌ قطع كردن برق اصلي وآزادكردن ترمز دستي اسانسور كابين را به نزديك ترين طبقه منتقل و فرد مذكور را كه دچار ترس و اضطراب شده بود از داخل آسانسور به بيرون انتقال دادند .مدیر عملیات سازمان دراین باره اظهار کردآسانسور يكي از وسايل حمل ونقل و جابجايي مسافر می باشد كه براي استفاده از آن بايد موازين ايمني دقيقاً رعايت گردد همشهريان عزيز بايد توجه داشته باشند كه هنگام استفاده از آسانسور به ظرفيت آن توجه داشته واز سوارشدن بيش از حد و گذاشتن بار بيش از ظرفيت مشخص شده داخل آسانسور جداٌ خودداري نمايند .

هنگام استفاده از آسانسور شستي احضار را فشار دهيد و درصورت ثبت زمان از فشار دادن مجدد آن خودداري نمائيد .

درهنگام حركت آسانسور از دست زدن به درب كشويي و تكيه دادن به آن جداٌ خودداري نمائيد .

چنانچه آسانسور در بين راه دچار اشكال شد واز حركت بازايستاد خونسردي خودرا حفظ نمائيد وبافشاردادن دكمه زنگ اضطراري نگهبان ساختمان را مطلع نمائيد وبه كودكان خود هشدار دهيد كه آسانسور وسيله بازي نيست و بازي با  آسانسورممكن است جانشان را به خطر بيندازد .