مانور اطفاء حريق در محوطه دانشگده پيرانپزشكي

مانور اطفاء حريق در محوطه دانشگده پيرانپزشكي


مانور اطفاء حريق در محوطه دانشگده پيرانپزشكي

 

به مناسبت روز ايمني وخوابگاه با هماهنگي هاي بعمل آمده با هلال احمر مانور اطفاء حريق در محوطه دانشگده پيرانپزشكي شهيد صدوقي يزد باحضور اساتيدورؤساي دانشگاه، بسيج دانشجوئي و دانشجويان آن دانشگاه برگزار شد ودراين مانور رعايت اصول ايمني درخوبگاه ، روشهاي مقابله با حريقهاي احتمالي ، شناخت انواع مواد سوختني ،كارباخاموش كننده دستي ،روشها ي اطفاء وخطرات گازهاي طبيعي ومايع، بطور تئوري وعملي آموزش داده شد.

آدرس کوتاه :