ليست پست سازماني و شرايط احراز آزمون استخدامي

ليست پست سازماني و شرايط احراز آزمون استخدامي


ليست پست سازماني و شرايط احراز آزمون استخدامي

حل جغرافيايي خدمت

پست سازماني

عنوان شغلي

تعداد مورد نياز

مرد

زن

شرايط احراز

يزد

آتش نشان

كاردان آتش نشان

7

*

 

دارابودن گواهي نامه فوق ديپلم در تمام گرايش‌هاي يکي از رشته هاي مديريت عمليات امداد و سوانح ، مديريت عمليات امداد و نجات ، مديريت امور امداد ، ايمني و آتش نشاني ، مديريت عمليات حريق و حوادث ، پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه اي، تربيت بدني، برق، تاسيسات، مكانيك، كامپيوتر، مخابرات    *دارا بودن گواهينامه رانندگي پايه دو قديم يا پايه سه جديد براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است

يزد

آتش نشان (راننده)

راننده وسائط نقليه تندروي سنگين

3

*

 

 دارابودن گواهينامه پايان تحصيلات کامل متوسطه –  فوق ديپلم در تمام گرايش هاي يکي از رشته هاي مديريت عمليات امداد و سوانح ، مديريت عمليات امداد و نجات ، مديريت امور امداد ، ايمني و آتش نشاني ، مديريت عمليات حريق و حوادث ، پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه اي، تربيت بدني، برق، تاسيسات، مكانيك، كامپيوتر، مخابرات      *دارا بودن گواهينامه رانندگي با وسايل موتوري با حداكثر مجموع وزن و ظرفيت بار بيش از شش تن براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است

 

 

 


آگهي استخدام پيماني در شهرداري