كودكي داخل خودرو به طور معجزه آسايي در ميان مصدومين سالم ماند

كودكي داخل خودرو به طور معجزه آسايي در ميان مصدومين سالم ماند


كودكي داخل خودرو به طور معجزه آسايي در ميان مصدومين سالم ماند

كودكي داخل خودرو به طور معجزه آسايي در ميان مصدومين سالم ماند

 

خودرو پژو 206 كه قصد گردش به چپ در بريدگي بلوار طالقاني را داشت با يك دستگاه خودرو ميني بوس برخورد نموده و دوسرنشين خودرو به شدت مجروح شده اما در نهايت شگفتي كودك6 ساله اي كه درعقب خودرو بود بدون هيچگونه صدمه اي سالم ماند به گزارش روابط عمومي سازمان با مشاهده حضوري پرسنل ايستگاه شماره يك سازمان پرسنل عملياتي بلافاصله وارد عمل شده ومصدومين را از داخل خورو بيرون آورده وتحويل اورژانس دادند رئيس ايستگاه شماره1 سازمان در اين مورد افزود درصورتي كه سرنشينان خودرو از كمربند ايمني استفاده كرده بودند هرگز شاهد مجروح شدن سرنشينان خودرو نبوديم.