كوتاه قدترين آتش نشان جهان

كوتاه قدترين آتش نشان جهان


كوتاه قدترين آتش نشان جهان

"وينس براسكو" كوتاه قدترين آتش نشان جهان در محل كار خود در
مركز آتش نشاني در پيتزبورگ پنسيلوانيا

ارسالی توسط آتش نشانان داوطلب

آدرس کوتاه :