فعاليتهاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد در 10 ماهه اول سال 1394

فعاليتهاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد در 10 ماهه اول سال 1394


فعاليتهاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد در 10 ماهه اول سال 1394