فرم های امریه

فرم های امریه


قابل توجه مشمولین محترم
فرم های ریر پس تکمیل نمودن تحویل امور اداری وکارگزینی سازمان گردد پس از تایید پذیرش مشمول، گواهی تشخیص هویت، گواهی عدم اعتیاد و مدارک مورد نیاز پذیرش در مرحله اخذ می شود.