عیادت مديرعامل از كارمند بازنشسته آتش نشاني يزد

عیادت مديرعامل از كارمند بازنشسته آتش نشاني يزد

مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد از آقاي علي اكبر ميرآبادي ، كارمند بازنشسته سازمان عیادت کرد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني يزد، روز گذشته مدیرعامل ، معاون هماهنگي سازمان و چندین نفر از آتش نشانان يزد با حضور در منزل آقاي علي اكبر ميرآبادي كارمند بازنشسته آتش نشاني يزد که به علت بیماری در حال استراحت می باشد ، از وی عیادت کرده و در جریان روند درمانی ایشان قرار گرفتند .

شايان ذكر است كه آقاي ميرآبادي با 35 سال كار در سازمان آتش نشاني يزد از آتشنانان نمونه بود و نيز خادم الحسين (ع) در كليه مراسم هاي مذهبي اين سازمان بود.