عبور مجرای قنات از حیاط منزل مسکونی حادثه آفرید

عبور مجرای قنات از حیاط منزل مسکونی حادثه آفرید


عبور مجرای قنات از حیاط منزل مسکونی حادثه آفرید

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی  یزد ، طبق اطلاع به مرکز امدادو نجات سازمان در ساعت 27 دقیقه بامداد روز بیست وسوم فروردین مبنی بر سقوط جوانی 25 ساله به داخل گودالی به عمق 6 متر   درحیاط منزل مسکونی واقع در خیابان شهید چمران ، بیدرنگ  ستاد فرماندهی ، گروه امداد ونجات را از ایستگاه شماره 6 و 7 به محل اعزام و امدادگران ابتدا با ایمن سازی محل و کشیدن نوار خطر در محدوده عملیات با استفاده از وسایل خاص امداد و نجات وی را سالم به بیرون انتقال  و جهت انجام معاینات اولیه تحویل اورژانس نمودند .

به گفته محمد رضا رحیمی مدیر عملیات سازمان علت این حادثه قرار گرفتن حیاط منزل بر روی پوکه قنات و واریز نمودن آن بوده است . وی توصیه نمود که از ساخت منازل مسکونی بر روی قنات های قدیمی که احتمال ریزش را دارند خودادری نمایند .