عبور مجرای قنات از حیاط منزل مسکونی حادثه آفرید

عبور مجرای قنات از حیاط منزل مسکونی حادثه آفرید

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی  یزد ، طبق اطلاع به مرکز امدادو نجات سازمان در ساعت 27 دقیقه بامداد روز بیست وسوم فروردین مبنی بر سقوط جوانی 25 ساله به داخل گودالی به عمق 6 متر   درحیاط منزل مسکونی واقع در خیابان شهید چمران ، بیدرنگ  ستاد فرماندهی ، گروه امداد ونجات را از ایستگاه شماره 6 و 7 به محل اعزام و امدادگران ابتدا با ایمن سازی محل و کشیدن نوار خطر در محدوده عملیات با استفاده از وسایل خاص امداد و نجات وی را سالم به بیرون انتقال  و جهت انجام معاینات اولیه تحویل اورژانس نمودند .

به گفته محمد رضا رحیمی مدیر عملیات سازمان علت این حادثه قرار گرفتن حیاط منزل بر روی پوکه قنات و واریز نمودن آن بوده است . وی توصیه نمود که از ساخت منازل مسکونی بر روی قنات های قدیمی که احتمال ریزش را دارند خودادری نمایند .