طرح ويژه آموزش و پيشگيري سازمان آتش نشاني

طرح ويژه آموزش و پيشگيري سازمان آتش نشاني


طرح ويژه آموزش و پيشگيري سازمان آتش نشاني
       براي اولين بار با طرح ويژه اي ، واحد آموزش و پيشگيري سازمان يك نسخه جزوه آموزشي و تخصصي حاوي اطلاعات پايه در خصوص فصل اول و دوم اصول و مباني حريق و همچنين  دستگاه تنفسي با استفاده از آخرين اصلاحات و به روز رساني را تهيه نموده تاكليه پرسنل عملياتي ضمن فراگيري متون مربوطه در آزمون مستمري كه در طول سال و بر اساس جزواتي كه داده خواهد شد شركت نمايند .
 
سرمست يزدي مديرعامل سازمان با ذكر اهميت موضوع آموزش در ارتقاء سطح علمي و عملياتي نيروها به استمرار اين آموزشها بصورت ماهيانه تاكيد نمود و يكي از مهمترين اقدامات سازمان را در سال همت و كار مضاعف توجه خاص به امر آموزش شهروندان بر شمرد . ح
آدرس کوتاه :