صعود آتش نشانان استان يزد به قله برفخانه طزرجان به مناسبت 12 دي

صعود آتش نشانان استان يزد به قله برفخانه طزرجان به مناسبت 12 ديآدرس کوتاه :