صعود آتش نشانان استان يزد به برفخانه طزرجان به مناسبت گرامي داشت 12 دي ماه روز يزد

صعود آتش نشانان استان يزد به برفخانه طزرجان به مناسبت گرامي داشت 12 دي ماه روز يزد