صعود آتش نشانان استان يزد به برفخانه طزرجان به مناسبت گرامي داشت 12 دي ماه روز يزد