صاحبخانه در تمام مدت اطفاء حريق خواب بود

صاحبخانه در تمام مدت اطفاء حريق خواب بود


صاحبخانه در تمام مدت اطفاء حريق خواب بود
 

صاحبخانه در تمام مدت اطفاء حريق خواب بود

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني يكي از پرسنل سازمان آتش نشاني كه در پايان شيفت کاری  خود در حال مراجعت به منزلش در امامشهر بود بامشاهده دودي كه از يكي از منازل مسکونی مسيرش مشاهده كرد به  آن مشكوك شده و به درب خانه مذكور بازگشت و با به صدا در آوردن زنگ منزل نتيجه اي نگرفت سپس با كمك همسايه ها  درب منزل را گشوده و مشاهده كرد كه شعله هاي آتش از پاركينگ به بيرون زبانه مي كشد با كمك همسايه ها شعله هاي آتش كه كم كم به سوي مخزن نفت كشيده مي شد را مهار نمود.  در این هنگام خانم خانه و فرزندش که همان لحظه  از خواب بیدار شده بودند  متهير از اين همه تجمع مردم از پرسنل سازمان تشکر وتقدیر کرد.