شناسائی وتحویل افراد غیر مجاز به دستگاه قضائی

شناسائی وتحویل افراد غیر مجاز به دستگاه قضائی


شناسائی وتحویل افراد غیر مجاز به دستگاه قضائی

افرادی که با تماس تلفنی اقدام به فروش کپسولهای آتش نشانی غیر استاندارد وبا قیمت بالا به شهروندان یزدی می نمودندبا پیگیری سازمان آتش نشانی یزد شناسائی وتحویل مقامات قضائی گردیدند.

بر اساس رای صادره مجرمین به پرداخت بیش از 18 میلیون ریال جریمه نقدی و قرار عدم صلاحیت کاری نیز محکوم گردیدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی متذکر گردیدکه شهرندان عزیز قبل از خرید وتهیه تجهیزات ایمنی با شماره تلفنهای 6258111و6256665 بامشاورین وکارشناسان این سازمان مشورت وازخرید از افراد،فروشگاههاوشرکتهای فاقد صلاحیت جدا خودداری نمایند.