شركت آتش نشانان در 6 مورد حريق و حادثه

شركت آتش نشانان در 6 مورد حريق و حادثه


شركت آتش نشانان در 6 مورد حريق و حادثه

در روز اربعين حسيني مورخ دوم دي 6 مورد زنگ حريق و حادثه در ايستگاههاي سازمان نواخته شد .

با مخابره اين اخبار از سوي شهروندان به سامانه 125 ستاد  فرماندهي سازمان ، پرسنل عملياتي حاضر در ايستگاه ها  به محل هاي اعلام شده   اعزام و اقدام به رفع مشكل نمودند .

انجام 2 مورد  آبكشي  در بلوار دشتي و خيابان چمران ، نجات افراد محبوس شده در آسانسور  مجتمع مسكوني  واقع در چهاررا ه پژوهش ، مهار حريق موتورسيكلت و مغازه نانوايي در بلوار طالقاني و ميدان اطلسي و همچنين مهار يك مورد مزاحمت حيوانات موذي در داخل برج مراقبت ايستگاه راه آهن از اقدامات انجام شده در اين روز بوده است .

آدرس کوتاه :