شركت آتش نشانان در مانور شرگت فرآورده هاي نفتي يزد

شركت آتش نشانان در مانور شرگت فرآورده هاي نفتي يزد

پرسنل آتش نشاني با  استفاده از 4 دستگاه خودروي  سنگين   در مانور اطفاء حريق مخازن نگه داري سوخت و سكوهاي بارگيري شركت نموند .

تعامل و همكاري نيرهاي امدادي  اين سازمان با پرسنل ايمني شركت نفت و همچنين  ارزيابي عملكرد سازمانهاي امدادي  درمواجهه با حريق و حادثه  از اهداف برگزاري اين مانور بوده است .

اين مانور كه در روز چهارشنبه بيست و هفت آذر در محل شركت پخش فرآورده هاي نفتي يزد  برگزار گرديد ،  پرسنل اين سازمان با همكاري نيروهاي آتش نشاني شركت نفت ، حريق فرضي  ايجاد شده در سكوهاي بارگيري مايعات قابل اشتعال را در لحضات اوليه مهار نمودند .