شركت آتش نشانان در مانور شرگت فرآورده هاي نفتي يزد

شركت آتش نشانان در مانور شرگت فرآورده هاي نفتي يزد


شركت آتش نشانان در مانور شرگت فرآورده هاي نفتي يزد

پرسنل آتش نشاني با  استفاده از 4 دستگاه خودروي  سنگين   در مانور اطفاء حريق مخازن نگه داري سوخت و سكوهاي بارگيري شركت نموند .

تعامل و همكاري نيرهاي امدادي  اين سازمان با پرسنل ايمني شركت نفت و همچنين  ارزيابي عملكرد سازمانهاي امدادي  درمواجهه با حريق و حادثه  از اهداف برگزاري اين مانور بوده است .

اين مانور كه در روز چهارشنبه بيست و هفت آذر در محل شركت پخش فرآورده هاي نفتي يزد  برگزار گرديد ،  پرسنل اين سازمان با همكاري نيروهاي آتش نشاني شركت نفت ، حريق فرضي  ايجاد شده در سكوهاي بارگيري مايعات قابل اشتعال را در لحضات اوليه مهار نمودند . 

 

 

آدرس کوتاه :