سیزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور 8/ آذر/ 1390

سیزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور 8/ آذر/ 1390


سیزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور 8/ آذر/ 1390
poster_manovr_13_boy poster_manovr_13_girl