سيدمحمد حسینی پور

سيدمحمد حسینی پور


سيدمحمد حسینی پور

رئیس سازمان آتش نشانی یزد / کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
مسئولیت ها و وظایف
tst