سيدعباس ميرشمسي

سيدعباس ميرشمسي


سيدعباس ميرشمسي

رئیس سازمان آتش نشانی یزد / کارشناس عمران و کارشناس ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
مسئولیت ها و وظایف
tst