سقوط موتور سوار در گودال ساختمان

سقوط موتور سوار در گودال ساختمان


سقوط موتور سوار در گودال ساختمان

با اعلام حادثه سقوط به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی در روز چهارشنبه مورخ 93/3/28 امدادگران کمتر از 3 دقیقه به حادثه واقع در بلوار شهید دشتی خیابان امام حسن مجتبی اعزام گردیدند.جوان موتور سوار به علت سرعت زیاد و عدم کنترل به جدول کنار خیابان برخورد و پس از تصادف به گودال ساختمان نزدیک به محل حادثه پرتاب می گردد.امدادگران با تثبیت مصدوم ،وی را از عمق گودال خارج و تحویل نیروهای محترم اورژانس دادند.

آدرس کوتاه :