سقوط موتور سوار در گودال ساختمان

سقوط موتور سوار در گودال ساختمان

با اعلام حادثه سقوط به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی در روز چهارشنبه مورخ 93/3/28 امدادگران کمتر از 3 دقیقه به حادثه واقع در بلوار شهید دشتی خیابان امام حسن مجتبی اعزام گردیدند.جوان موتور سوار به علت سرعت زیاد و عدم کنترل به جدول کنار خیابان برخورد و پس از تصادف به گودال ساختمان نزدیک به محل حادثه پرتاب می گردد.امدادگران با تثبیت مصدوم ،وی را از عمق گودال خارج و تحویل نیروهای محترم اورژانس دادند.