سقوط خودرو سمند در آب انبار انتهاي بلوار امام رضا (ع) (ديروز 13 بهمن)

سقوط خودرو سمند در آب انبار انتهاي بلوار امام رضا (ع) (ديروز 13 بهمن)