روز قدس

روز قدس


روز قدس

من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم (ص) می دانم.
                                                                 امام خمینی (ره)
سازمان آتش نشانی با اسقرار 4 خودروی عملیاتی در مسیر این راهپیمایی با شکوه شرکت می نماید.
آدرس کوتاه :