راننده پرايد در تاريكي شب به صورت غيرمنتظره با موتور سيكلت تصادف كرد

راننده پرايد در تاريكي شب به صورت غيرمنتظره با موتور سيكلت تصادف كرد


راننده پرايد در تاريكي شب به صورت غيرمنتظره با موتور سيكلت تصادف كرد

راننده پرايد در تاريكي شب به صورت غيرمنتظره با موتور سيكلت تصادف كرد

موتورسيكلت سواري كه با چراغهاي خاموش در جاده اختصاصي شهرك صنعتي در حركت بود با خودرو پرايد تصادف نمود.به گزارش روابط عمومی سازمان عليرغم شدت تصادف به علت پرتاب شدن  راکب موتورسيكلت برروي حجم خاك نرمي كه به تازگي در همان قسمت جاده ريخته بودن به صورت معجزه آسايي از مرگ  حتمی نجات يافت  .

راننده پرايد از اينكه راكب موتورسيكلت زنده بود شاكر بود وخود موتور سيكلت سوار نيز  درحالي كه همان گونه روي خاكها نشسته بود وكلمه اي حرف نميزد .. پرسنل پس از بررسي وضعيت افراد و خودرو و ايمن كردن محل متاسفانه عدم توجه به مسائل فني خودروها و نيز موتورسيكلتها  با عث اکثر تصادفات است .

آدرس کوتاه :