دلايل آتش سوزي در اتومبيل وروش مبارزه با آن

دلايل آتش سوزي در اتومبيل وروش مبارزه با آن


دلايل آتش سوزي در اتومبيل وروش مبارزه با آن

 

1-     معيوب بودن روكش سيمها و اتصال به بدنه اتومبيل- ضعيف بودن سيمهاي برق اتومبيل

2-     نشت بنزين از شيلنگ و ريختن بنزين روي سيمهاي روباز و سرشمعها

3-     فلوت كردن كاربراتور- محكم نبودن بستهاي باطري

4-     محكم نبودن سرسيمها و نداشتن عايق مناسب (كه بايد نسبت به رفع اين نقايص اقدام گردد)

5-     نشت بنزين از كاربراتور(فلوت كردن)بعلت گاز اضافي دادن يا نقص موتور

6-     پاره شدن يا سوراخ شدن لوله هاي حامل بنزين بعلت فرسودگي يا تركيب شدن گوگرد بنزين با فلز لوله

7-     سوراخ شدن باك بنزين بعلت پوسيدگي يا برخورد با مانع

8-     جوشكاري روي بدنه مخزن(چنانچه قبلا گاززدائي نشده و از آب پر نشده باشد)و جوشكاري در داخل يا زير موتور

9-     نگهداري ظرف بنزين در اتومبيل

10- اتصال سيمهاي برق بعلت فرسودگي يا ناقص بودن و خشك شدن تدريجي عايقها كه بخصوص در جاده هاي ناصاف و مواج رخ مي دهد.

11- حرارت بيش از حد بعلت نقص سيستم آب يا موتور

12- كشيدن سيگار هنگام تعمير موتور يا مخزن سوخت يا لوله هاي سوخت

13- مجاورت با صحنه آتش سوزي بعلت سرايت آتش يا انتقال امواج حرارتي

14- درگير بودن لنتهاي ترمز با كاسه چرخ

15- قوي نمودن فيوزها

16- تصادفات شديد كه منجر به واژگوني خودرو و يا پخش بنزين در سطح خيابان و جاده و در نهايت بر اثر اصطكاك و ايجاد جرقه منجربه آتش سوزي مي گردد.

17- روشن نمودن كپسول پيك نيك در داخل خودرو بمنظور گرم نمودن فضاي داخل كه در اثر برخورد اعضاي بدن به آن موجب واژگون شدن كپسول و سرايت شعله آن به وسايل قابل اشتعال خودرو مي گردد.

18- در اتومبيلهاي گازوئيلي(ديزلي) استفاده از منابع حرارتي شعله روباز در زير ماشين جهت گرم نمودن روغن كارتر و لوله هاي حاوي سوخت.

در صورت عدم رفع نقص وسيله نقليه و ايجاد آتش سوزي در اتومبيل چه بايد كرد؟

1-     ابتدا خونسردي خود را حفظ نماييد.

2-     كپسول خاموش كننده داخل اتومبيل را آماده و سپس درب كاپوت را به آرامي باز نماييد و حريق را خاموش كنيد در صورت نداشتن خاموش كننده به آرامي درب كاپوت را باز نموده ابتدا بست مثبت باظري را برداريد و از خاك- شن- ماسه- پتو و هر وسيله اي كه بتواند از رسيدن اكسيژن به آتش جلوگيري كند استفاده نماييد و حريق را خاموش كنيد.

     تذكر:از نگهداري ظروف بنزين در اتومبيل جدا خودداري نماييد چون باعث گسترش آتش سوزي و بوجود آمدن خسارت سنگين خواهد شد