درخواست کارکنان آتش نشانی از مردم مومن برای دعا

درخواست کارکنان آتش نشانی از مردم مومن برای دعا


درخواست کارکنان آتش نشانی از مردم مومن برای دعا


آقای رضا حقير  فرمانده ايستگاه شماره 8 سازمان که در عمليات هاي امداد و نجات  حضور  فعال داشت ،  در روز جمعه مورخ دهم ارديبهشت  ماه در محل کار خود دچار ايست قلبي شده  ودر حالت کما بسر می برد .  لذا از عموم مردم فهیم و آگاه درخواست دارد ، برای سلامتی و شفای عاجل  و بازگشت نامبرده به آغوش گرم خانواده دعا کنند.