درحادثه واژگونی خودرو سمند تمام سرنشینان جان باختند

درحادثه واژگونی خودرو سمند تمام سرنشینان جان باختند


درحادثه واژگونی خودرو سمند تمام سرنشینان جان باختند

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، طبق اطلاع به سـتاد فرمانـدهی 125  در سـاعت 20:44 بیست و سوم بهمن ماه  مبنی بر واژگونی یکدستگاه خودرو سـواري در جاده کنار گذر روبروي سـازمان میـادین میوه و تـره بـار شـهرداري یـزد ، بلافاصله نیروهاي امـداد و نجـات بـا دو دسـتگاه خودرو امداد جاده اي از ایستگاه شماره 8و 4 در کمترین زمان ممکـن خود را به محل حادثه رساندند و مشاهده کردند که متاسفانه هـر سـه سرنشین خودرو سواري سمند در دم جان باخته اند .

محمد میدانی معاون عملیات سازمان که در محل حضور داشت در مـورد این حادثه گفت : نیروهـاي امـداد و نجـات در بـدو ورود بـه محـل بـا مشاهده اینکه خودرو بر اثر واژگونی به روي سـقف قرار دارد و بـه علـت نشت بنزین هر لحظه احتمال آتش سوزی  وجود دارد  ضمن  ایمن سازي محل بـا قطـع جریـان بـرق بـاطري خـودرو ، بـا اسـتفاده از تجهیـزات هیدرولیکی امداد جاده اي و با تلاش فراوان اقـدام بـه آزادسـازي فـوت شـدگان نمـوده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل پرسنل خلدبرین نمودند.

آدرس کوتاه :