خودروي حامل متانول در جاده طبس واژگون شد

خودروي حامل متانول در جاده طبس واژگون شد

خودروي تريلي حامل 30000 ليتر متانول در كيلومتر 25 جاده طبس از مسير منحرف و واژگون شد .

رخداد اين حادثه در روز بيست و پنجم آذر ساعت 18:32به سامانه 125 ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني يزد مخابره و همزمان  پرسنل عملياتي از ايستگاه شماره 3 به محل مورد نظر عزيمت نمودند همچنين از آتش نشاني اردكان و عوامل شركت نفت در محل حادثه حضور يافتند  .

آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده تانكر واژگون شده و نشت ماده  سوختني به محيط  با كشيدن نوار خطر و انجام عمليات ايمن سازي با  همكاري پرسنل شركت نفت در جهت جلوگيري از وقوع حريق اقدام به تخليه مابقي سوخت  به  ديگر مخازن  نموده  و  با رسيدن  3 دستگاه  جرثقيل خودروي واژگون شده را به حالت اوليه برگرداننده  و عبور و مرور در جاه به حالت عادي برگشت . اين عمليات كه تا  ساعت 6:30 صبح روز بعد ادامه داشت خوشبختانه خسارت جاني در بر نداشت.