خودروي حامل متانول در جاده طبس واژگون شد

خودروي حامل متانول در جاده طبس واژگون شد


خودروي حامل متانول در جاده طبس واژگون شد

خودروي تريلي حامل 30000 ليتر متانول در كيلومتر 25 جاده طبس از مسير منحرف و واژگون شد .

رخداد اين حادثه در روز بيست و پنجم آذر ساعت 18:32به سامانه 125 ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني يزد مخابره و همزمان  پرسنل عملياتي از ايستگاه شماره 3 به محل مورد نظر عزيمت نمودند همچنين از آتش نشاني اردكان و عوامل شركت نفت در محل حادثه حضور يافتند  .

آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده تانكر واژگون شده و نشت ماده  سوختني به محيط  با كشيدن نوار خطر و انجام عمليات ايمن سازي با  همكاري پرسنل شركت نفت در جهت جلوگيري از وقوع حريق اقدام به تخليه مابقي سوخت  به  ديگر مخازن  نموده  و  با رسيدن  3 دستگاه  جرثقيل خودروي واژگون شده را به حالت اوليه برگرداننده  و عبور و مرور در جاه به حالت عادي برگشت . اين عمليات كه تا  ساعت 6:30 صبح روز بعد ادامه داشت خوشبختانه خسارت جاني در بر نداشت.