حضور 270 نفر از دانش آموزان مدرسه دخترانه كوثر نبي و دبستان پسرانه فردوس در مركز آموزش آتش نشاني يزد

حضور 270 نفر از دانش آموزان مدرسه دخترانه كوثر نبي و دبستان پسرانه فردوس در مركز آموزش آتش نشاني يزد