حضور مديركل ورزش و جوانان استان يزد به همراهي ورزشكاران ، دانش آموزان و مسئولين به سازمان آتش نشاني يزد براي ابراز همدردي با آتش نشانان حادثه پلاسكو (امروز چهارشنبه مورخ 6 بهمن ماه)

حضور مديركل ورزش و جوانان استان يزد به همراهي ورزشكاران ، دانش آموزان و مسئولين به سازمان آتش نشاني يزد براي ابراز همدردي با آتش نشانان حادثه پلاسكو (امروز چهارشنبه مورخ 6 بهمن ماه)