حضور مديرعامل و نمايندگان شركت بيمه ايران ، ورزشكاران باشگاه فروزنده ، دانش آموزان كانون پرورش فكري به سازمان آتش نشاني يزد براي ابراز همدردي با آتش نشانان حادثه پلاسكو

حضور مديرعامل و نمايندگان شركت بيمه ايران ، ورزشكاران باشگاه فروزنده ، دانش آموزان كانون پرورش فكري به سازمان آتش نشاني يزد براي ابراز همدردي با آتش نشانان حادثه پلاسكوآدرس کوتاه :