حضور سرپرستان ایستگاه هاي سازمان آتش نشانی یزد در نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفاي حریق

حضور سرپرستان ایستگاه هاي سازمان آتش نشانی یزد در نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفاي حریق


حضور سرپرستان ایستگاه هاي سازمان آتش نشانی یزد در نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفاي حریق

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شھرداری یزد ، تعداد ٩ نفر از سرپرستان ایستگاه ھای سازمان پنجشنبه و جمعه مورخ ٢٩ و ٣٠ تیر ماه جھت شركت در نخستین کنفرانس ملی فرماندھی عملیات اطفای حریق به تھران اعزام شدند. آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان آتش نشانی یزد اظھار داشت: باتوجه به ارتقاء سطح تکنولوژی و پیچیده تر شدن صنایع و تکنولوژی ، احتمال وقوع حریق و حوادث عظیم دور از انتظار نیست .در صورتیکه با بررسی آمار و ارقام سالیانه در رابطه با حریق ھای ایجاد شده و نیز خسارات مالی و جانی آنھا ضرورت نگاھی ویژه و خاص به مقوله حریق بیش از پیش تشخیص داده می شود.این مقام مسئول با بیان اینکه مھمترین فاکتور و مسئله در کاھشاثرات حریق ،نقش فرماندھی عملیات اطفای حریق می باشد افزود: این دوره آموزشی با ھمت دپارتمان نفت و گاز و با حضور واحدھای ستادی وزارت نفت ،سازمان پدافند غیرعامل،سازمانھای آتش نشانی تھران و کلانشھرھا و سایر سازمانھا و نھادھای ذیربط در سالن ھمایش ھای دانشگاه علم و فرھنگ وابسته به جھاد دانشگاھی برگزار شد.