حضور اهالي محله هاي يزد ، دانش آموزان و خانه سالمندان ، مسئولين به سازمان آتش نشاني يزد براي ابراز همدردي با آتش نشانان حادثه پلاسكو (امروز دوشنبه مورخ 4 بهمن ماه)

حضور اهالي محله هاي يزد ، دانش آموزان و خانه سالمندان ، مسئولين به سازمان آتش نشاني يزد براي ابراز همدردي با آتش نشانان حادثه پلاسكو (امروز دوشنبه مورخ 4 بهمن ماه)آدرس کوتاه :