حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ، شوراي هماهنگي مديريت بحران استان يزد و كسبه يزد به سازمان آتش نشاني يزد براي همدردي با آتش نشانان حادثه پلاسكو (امروز شنبه 2 بهمن ماه)

حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ، شوراي هماهنگي مديريت بحران استان يزد و كسبه يزد به سازمان آتش نشاني يزد براي همدردي با آتش نشانان حادثه پلاسكو (امروز شنبه 2 بهمن ماه)آدرس کوتاه :