حضور اعضاي باشگاه هاي سوار كاري خيابان محمودي و محمودآباد به سازمان آتش نشاني يزد و شركت در مراسم رژه ناوگان عملياتي و غبارروبي قبور شهداي آتش نشاني يزد به منظور همدردي با آتش نشانان حادثه پلاسكو (امروز جمعه مورخ 8 بهمن ماه)

حضور اعضاي باشگاه هاي سوار كاري خيابان محمودي و محمودآباد به سازمان آتش نشاني يزد و شركت در مراسم رژه ناوگان عملياتي و غبارروبي قبور شهداي آتش نشاني يزد به منظور همدردي با آتش نشانان حادثه پلاسكو (امروز جمعه مورخ 8 بهمن ماه)