حریق مغازه شیرینی فروشی مهار شد

حریق مغازه شیرینی فروشی مهار شد


حریق مغازه شیرینی فروشی مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنـی شهرداري یزد ، با اطلاع به سـامانه 125 در سـاعت 32:9 روز بیست و هشتم مهر ماه در خصوص مشـاهده حریـق در مغـازه شیرینی فروشی واقع در فلکه زنـدان سـتاد فرمانـدهی ایـن سازمان یک دستگاه خودروي عملیاتی از ایسـتگاه شـماره 5به همراه معاونت عملیات به محل اعزام نمود . محمد میدانی معاونت عملیات گفت : آتش نشانان در بـدو ورود ضمن ایمن سازي محل ، با شناسایی کانون حریق با اسـتفاده از دستگاه تنفسی مدار بسته به داخل مغازه رفته و با اسـتفاده از ماده اطفایی آب پس از 45 دقیقه حریق را مهار و از گسـترش
آن به دیگر واحد ها ي تجاري جلوگیري نمودند .
پس از بررسی مشخص گردید به علت بیش از حـد داغ شـدن پاتیل روغن و انتقال حرارت از طریق هواکش به دیگر قسمتهاي مغازه ، حریق گسترش یافته که با تلاش آتـش نشـانان مهـار گردید .